m.top_turkiye Saglik Turizmi Uygulamalari

May 18, 2018 | Author: Mehmet TOP | Category:Documents
DOWNLOAD PDF
Share Embed

Description

HACETTEPE ÜN?VERS?TES? ?KT?SAD? VE ?DAR? B?L?MLER FAKÜLTES? SA?LIK ?DARES? BÖLÜMÜ

SA?LIK TUR?ZM? ??LETMEC?L??? YÖNET?M? E??T?M? TÜRK?YE’DE SA?LIK TUR?ZM? UYGULAMALARI ve POL?T?KALARI

Doç. Dr. Mehmet TOP

2

TÜRK?YE’DE TUR?ZM ? Türkiye’de turizm, ekonominin olumlu seyrine paralel olarak geli?mektedir. Son y?llarda gelen turist say?s?n?n artmas?yla turizm gelirinin ekonomiye katk?s? da artm??t?r. 2010 y?l?nda turizm geliri 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolar olmu?tur. ? Türkiye ?l?man ku?akta bulunan bir konuma sahip oldu?u için özellikle deniz turizmine ilgi daha fazlad?r. Ege, Akdeniz ve Güney Marmara k?y?lar? deniz turizmi için önem ta??maktad?r. ? Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazla oldu?u için k?? turizmi aç?s?ndan da çekicili?e sahiptir. ? Özellikle Bursa-Uluda?, Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken ve Bolu-Kartalkaya gibi da?larda k?? turizmine yönelik kayak merkezleri bulunmaktad?r. ? Türkiye tarihi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Anadolu, tarih öncesi ça?lardan bu yana Hititler, Asurlar, Sümerler, Babiller ve Persler gibi birçok uygarl??a ev sahipli?i yapm??t?r. Bu dönemlerden kalan eserler turizmin geli?mesine büyük katk? sa?lamaktad?r. Bunun yan?nda Türkiye, yeni ve nitelikli tesisleri, geni? yelpazeli al??veri? olanaklar?, ihtisasla?m?? seyahat acenteleri ve havayolu ?irketleri say?s?n?n çoklu?u ile önemli bir turizm merkezi haline gelmi?tir. ? Tüm bu özellikleriyle Türkiye dünya turizm pazar?ndan % 2.7, Avrupa turizm pazar?ndan ise % 5.1 pay alarak, dünya s?ralamas?nda turist giri?leri aç?s?ndan 8’inci, turizm gelirleri aç?s?ndan 9’uncu s?rada yer almaktad?r. Türkiye, 2011 y?l?nda ortalama 33 milyon turist a??rlam??t?r. Türkiye, “Yabanc? Ziyaretçiler için Dünyada En ?yi 10 Ülke” aras?nda yerini alm??t?r. 3

SA?LIK TUR?ZM? Tan?m?: ? Sa?l?k Turizmi, ikamet edilen yerden ba?ka bir yere (yurtiçi veya yurtd???) her hangi bir sa?l?k sebebiyle hizmet almak için yap?lan seyahate denir. ? Sa?l?k turizmi tedavi amaçl? kapl?ca veya di?er sa?l?k merkezlerine seyahat eden ki?inin fiziksel iyilik halini geli?tirmek amac?yla veya estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, di? tedavisi fizik tedavi, rehabilitasyon vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslararas? hasta potansiyelini kullanarak sa?l?k kurulu?lar?n?n büyümesine olanak sa?layan turizm türüdür. ? Sa?l?k Turizmi, k?saca tedavi amac? ile yap?lan seyahatlerdir. Ba?ka bir ifadeyle, sa?l?k turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararas? hasta potansiyelini kullanarak sa?l?k kurulu?lar?n?n büyümesine olanak sa?layan turizm türüdür. ? Sa?l?k hizmetlerinden faydalanmak için uluslararas? s?n?rlar? geçerek bir ülkeden ba?ka ülkeye seyahat etmektir. Ayr?ca, sa?l?k hizmeti sunucular?n?n sa?l?k bak?m hizmetlerini vermek amac?yla uluslararas? seyahat etmeleri de sa?l?k turizmi kapsam?na girer. ? Kapl?ca veya di?er sa?l?k merkezlerine seyahat eden ki?inin fiziksel iyilik halini ? geli?tirmek amac?yla yap?lan ziyaret. Bu kapsamda fizik terapi, diyet kontrol ve ilgili ? sa?l?k hizmetleri verilir. ? Turizm sa?l??? ülkemize sa?l?kl? olarak dinlenme, e?lenme anla?ma gere?i veya Türkiye’nin birçok zenginliklerini (kültür, tarih, da?, ma?ara vb.) tan?ma amaçl? gelen ki?ilerin sa?l???n?, sa?l?k ve sosyal güvenlik hizmetlerini ve bulundu?u ortam?n sa?l?kl? olmas?n? kapsar. 4

SA?LIK TUR?ZM? Tan?m?: ? Sa?l?k Turizmi, ikamet edilen yerden ba?ka bir yere (yurtiçi veya yurtd???) her hangi bir sa?l?k sebebiyle hizmet almak için yap?lan seyahate denir. ? Sa?l?k Turizmi, k?saca tedavi amac? ile yap?lan seyahatlerdir. Ba?ka bir ifadeyle, sa?l?k turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararas? hasta potansiyelini kullanarak sa?l?k kurulu?lar?n?n büyümesine olanak sa?layan turizm türüdür. ? Sa?l?k hizmetlerinden faydalanmak için uluslararas? s?n?rlar? geçerek bir ülkeden ba?ka ülkeye seyahat etmektir. Ayr?ca, sa?l?k hizmeti sunucular?n?n sa?l?k bak?m hizmetlerini vermek amac?yla uluslararas? seyahat etmeleri de sa?l?k turizmi kapsam?na girer. ? Kapl?ca veya di?er sa?l?k merkezlerine seyahat eden ki?inin fiziksel iyilik halini ? geli?tirmek amac?yla yap?lan ziyaret. Bu kapsamda fizik terapi, diyet kontrol ve ilgili ? sa?l?k hizmetleri verilir. ? Turizm sa?l??? ülkemize sa?l?kl? olarak dinlenme, e?lenme anla?ma gere?i veya Türkiye’nin birçok zenginliklerini (kültür, tarih, da?, ma?ara vb.) tan?ma amaçl? gelen ki?ilerin sa?l???n?, sa?l?k ve sosyal güvenlik hizmetlerini ve bulundu?u ortam?n sa?l?kl? 5 olmas?n? kapsar.

6

TÜRK?YE’DE SA?LIK TUR?ZM? TAR?HÇES? –1990-2000 SA?LIK TUR?ZM? KONU?ULMAYA BA?LANDI. — 2000-2005 SA?LIK TUR?ZM? GÜNDEME G?RD?. SA?LIK TUR?ZM? ÇE??TL?L???NDE TIP

TUR?ZM? ÖNE ÇIKTI. –2005-2010 STK, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR DE SA?LIK TUR?ZM? FARKINDALI?I OLU?TU. – 2010-2014 STRATEJ?K EYLEM PLANINDA YER ALDI. — 2010 SA?LIK BAKANLI?I SA?LIK TUR?ZM? KOORD?NATORLU?U KURULDU.

– 2011 YILI SA?LIK TUR?ZM? ?LE ?LG?L? ?LK MEVZUAT DE????KL??? YAYINLANDI. GENELGE (2011/41), YÖNETMEL?KLER YAYINLANDI. — SA?LIK BAKANLI?I 2023 V?ZYONUNA G?RD?. HÜKÜMET PROGRAMINDA YER ALDI. — DÜNYA SA?LIK ÖRGÜTÜ TÜRK?YE’N?N SA?LIK TUR?ZM? POTANS?YEL?NE ??ARET ETT?.

HÜKÜMET POL?T?KASI HAL?NE GELD?.

8

9

10

ÜLKEM?ZE 2008-2009-2010YILLARINDA GELEN SA?LIK TUR?STLER? ENVANTER?

ÖZEL KAMU TOPLAM

2008

2009

2010

56.276 17.817 74.093

70.519 21.442 91.952

77.003 32.675 109.678

Kaynak: T.C. Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Müdürlü?ü Sa?l?k Turizmi Birimi

••

ÜLKEM?Z?N 2010 YILI MED?KAL TUR?ZM KAMU – ÖZEL DA?ILIMI 2010 Kamu – Özel Da??l?m? B – 8%

A -ÖZEL B – KAMU

A – 92%

Kaynak: T.C. Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Müdürlü?ü Sa?l?k Turizmi Birimi

••

ÜLKEM?Z?N 2010 YILI MED?KAL TUR?ZM KAMU – ÖZEL ve BRAN? DA?ILIMI

ÜLKEM?Z?N 2010 YILI MED?KAL TUR?ZM?: ••

HASTALARIN GELD??? ÜLKELERE DA?ILIMI

MED?KAL TUR?ZMDE ÖNPLANA ÇIKAN ?LLER?M?Z ••

NEDEN SA?LIK TUR?ZM? ? Uzun süren hasta bekleme listelerinden kurtulmak ? Daha kaliteli ve daha k?sa zamanda hizmet almak ? Yüksek sa?l?k teknolojilerine ula?mak ? Sa?l?k hizmeti maliyetini dü?ürmek ? Kronik hastalar?n ve ya?l?lar?n veya engellilerin ba?ka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin olu?mamas? ? Uyu?turucu ve farkl? ba??ml?l?klar? olan ki?ilerin farkl? veya daha uygun ortamlarda olma istekleri ? Tedavi olman?n yani s?ra gezme ve kültür ziyaretlerinde bulunma iste?i ? Ki?inin hayata tutunma ve ya?am iste?i

16

SA?LIK TUR?ZM?N? TET?KLEYEN SEBEPLER ?Baz? ülkelerde hastalar?n uzun bekleme listeleri, ?Daha ucuza sa?l?k hizmeti temin edebilme, ?Kendi ülkesinde ileri teknoloji ve kalifiye eleman, insan kayna??n?n olmay???, ??leti?im ve ula??m?n çok geli?mesi, ?Özellikle geli?mi? ülkelerde ya?l? nüfusun ve kronik hastal?klar?n oran?n yükselmesi. 17

Sa?l?k Turizmi S?n?fland?r?lmas? 1 – Medikal Turizm ( T?p Turizmi ) ? ?leri tedaviler ( Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb. ) ? Transplantasyon ? ?nfertilite ( Tüp bebek ?VF uygulamalar? ) ? Estetik Cerrahi ? Göz, di?, diyaliz tedavileri vb. Hizmet Yeri : Sa?l?k kurum ve kurulu?lar? (2. ve 3. basamak) Hizmet Verenler: Sa?l?k personel ve özellikle doktorlara (tamamen hekim merkezli hizmet)

18

2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes ? Kapl?ca tedavileri ? Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi) ? Hidroterapi(su ile tedavi) ? Balneoterapi (kapl?ca suyunda tedavi) ? Peloidoterapi(çamur tedavisi) ? Klimaterapi(iklim tedavisi) Hizmet Yeri : Kapl?ca ve Spa merkezleri ve yaylalar?m?z Hizmet Verenler: Yard?mc? sa?l?k personeli ve di?er personel (doktora ihtiyaç çok az) 19

3- Ya?l? ve Engelli Turizmi ? ?leri ya? turizmi ( gezi turlar?, me?guliyet terapileri ) ? Ya?l? bak?m? hizmetleri ( bak?m evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri ) ? Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri ? Engelliler için özel bak?m ve gezi turlar?

Hizmet Yeri : Klinik oteller, tatil köyleri ve bak?m evleri v.b Hizmet Verenler:K?sa süre e?itim alm?? sertifikal? lise mezunu personeller(doktora do?rudan ihtiyaç yok) 20

DÜNYADA

SA?LIK TUR?ZM? DURUMU

21

Ülkelerin Sa?l?k Turizmine Yönelmelerinin Temel Sebepleri; (Sa?l?k Turizmi Politikalar?) 1.Ülkenin as?l gelirleri turizm geliri oldu?u için, (Singapur, Tayland, K?br?s Rum kesimi, Kostarika vb.). 2.Ülkenin co?rafik ve politik konum avantajlar?ndan dolay?,(Ürdün, ?ran, Malezya, Brezilya vb.) 3.Ülkenin sa?l?k hizmetlerinin kalitesi ve teknolojik donan?m iyi oldu?u için (Almanya, ABD, Güney Kore vb.) 4.Ülkede geçmi?ten gelen turizm ve sa?l?k turizmine önem verme politikalar?ndan dolay?, (Macaristan termal turizm, ?spanya ya?l? turizmi, Hindistan t?p turizmi vb.) 5.Yabanc? sermaye giri?i ve yurt d???nda e?itim görmü? doktor avantajlar?n? kullanmalar?ndan dolay?, ( Ürdün, Hindistan, Malezya, Brezilya, Malta vb.) 6.Bir çok aç?dan avantajlar? bir arada bulunduran ülkeler (co?rafi konum, turizm ülkesi olmas?, sa?l?kta ileri teknoloji, kaliteli sa?l?k hizmeti sunumu, ekonomik fiyat? vb. (Türkiye, Malezya, ?srail vb.)

22

– Bir çok ülke mevcut avantajlar?n? kullanarak yükselen trend ve katma de?erini iyi olan sa?l?k turizmini ülkesinde entegre haline getirmi? ve devlet politikas? olarak desteklemi?tir. Ülkelere gelen sa?l?k turisti say?s? 100 bin – 600 bin aras?nda de?i?mektedir. Dünyada sa?l?k turizminde en önde gelen ülkelerde sa?l?k turisti say?s? 600 bin/y?l ki?i, toplam gelir ise 3 milyar USD/y?ld?r. – Dünya genelinde sa?l?k turizminin cirosu yakla??k 100 Milyar USD – Türkiye’ye yakla??k 300 milyon ki?i medikal turizm için gelmektedir ve yakla??k 250 Milyon USD ciro yap?lmaktad?r. – Türkiye sa?l?k turizminden (medikal, termal + SPA Wellness, ya?l? ve engelli sa?l???) y?lda yakla??k 1 Milyar UDS ciro yapmaktad?r.

23

Dünyadaki Sa?l?k Turizmi Rakamlar?(2009) • Sa?l?k turisti/say?s?:780 milyon/y?l (2012 itibariyle 1 Milyar USD olaca?? öngörülmektedir). • Sektörde dönen ciro:100 milyar USD/y?l • Y?ll?k düzenlenen yakla??k toplant? say?s?: 15/y?l • Yay?nlanm?? eser-kitap say?s? : Yakla??k10 • Profesyonel yay?nlanan süreli yay?n :7 • Ülkemizde 5. Uluslar aras? Sa?l?k Turizmi Kongresi düzenlenmektedir.

24

Dünyada Sa?l?k Turizminde Turist Çeken Ba?l?ca Ülkeler

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Panama Brezilya Costa Rica Macaristan Malezya Hindistan Ürdün Tayland Singapur Kuzey Kore 25

Sa?l?k Bakanl??? Bünyesinde Sa?l?k Turizmi Birimi Olan Ülkelerin Baz?lar? ? Malezya ? Hindistan ? ?ran ? Ürdün ? M?s?r ? Kuzey Kore ? Tayland (Turizm Bakanl??? Bünyesinde) ? Singapur (Turizm Bakanl??? Bünyesinde) 26

HACETTEPE ÜN?VERS?TES? ?KT?SAD? VE ?DAR? B?L?MLER FAKÜLTES? SA?LIK ?DARES? BÖLÜMÜ

Çok Uluslu ?irketlere Ait Sa?l?k Kurumlar?m?z • Yabanc? orta??n oran? %50’nin alt?nda olmal? , • Belli say?da Yabanc? doktor çal??t?r?lmas? zorunlu olmal?, • Yurtd???na e?itim için personel gönderme zorunlu olmal?, • Yurtiçinde ve Yurtd???nda olu?turacaklar? hastane zincirlerinde çal??t?r?lacak doktorlara belirli kriterler getirilmeli, • Üniversite (Özellikle T?p Fakültesi) açmalar? te?vik edilmeli hatta zorunlu k?l?n?lmal?, Çünkü buralarda k?t doktor kayna??m?z? kendi insan?m?za de?il yabanc?lara kullan?l?yor. 28

Sa?l?k Turizmi Hizmet Sunumunda Payda?lar • • • • • • • •

Sa?l?k Kurumlar? (Özel ve Resmi Hastaneler) Seyahat Acentalar? Turizm Sektörü Arac? ve Dan??man Firmalar Ula??m Sektörü ?leti?im ve Bili?im Sektörü ?n?aat Sektörü(yeni yat?r?mlar) Finans Sektörü 29

TÜRK?YE SA?LIK TUR?ZM?N?N SWOT ANAL?Z? Güçlü Yönlerimiz •Özel sa?l?k kurumlar?m?z?n ço?unun Bat?yla yar??abilecek seviyeye gelmesi •JCI ile akredite olmu? hastane say?s?(42)aç?s?ndan dünyada 2. s?raday?z. •Termal kaynaklar?m?za Avrupa’da 1.s?rada Dünyada ise 7. s?rada

Zay?f Yönlerimiz •Sa?l?k personelinin (doktor, hem?ire vb.) say?sal azl??? • Hükümet Politikam?z yok •Sa?l?k turizmi mevzuat düzenlemesi yok •Sa?l?k Turizmi aç?s?ndan Kurumsal yap?m?z yok •Yabanc? doktor çal??t?r?lma imkan? yok

•Ülkemizin uygun iklimi,tarihi ve turistik uygarl?klar merkezi

•Yeti?mi? ara genç e?itim eleman eksik (yeti?tirilebilir)

•Ülkemiz çevresinde 712,000,000’luk bir toplulu?a hitap edebilecek merkezi bir konumdad?r.

•Yabanc? dil e?itimi zay?f, dil bilen personel az,

•Genç nüfus ve e?itilebilirlik ile ciddi bir i? gücü potansiyeline sahibiz •Nitelikli insan kaynaklar?m?z

•Sa?l?k hizmet maliyetimiz dü?ük

•Sa?l?k Turizminde , devlet, STK ve sektör temsilcilerinin i?birli?i tam sa?lanamad? •Sa?l?k Turizmi imkanlar?m?z?n yurtd???nda tan?t?m? yetersiz. •Tan?t?m eksikli?imiz var

30

F?rsatlar?m?z • Ülkemize bilgi ve tecrübe transferi (know-how) yasal düzenlemeleri temel prensipler • ?? istihdam? (sa?l?k personeli ve di?er personeller) • Ekonomik kazan?m(ülkeye döviz girdisi) • Yeni yat?r?mlar(ya?l? tatil köyleri kapl?calar, hastaneler v.b) • Yurtd???nda Sosyal ve siyasal güç kazan?m? (Lobi Gücü) • Özel sa?l?k sektörünün finansal yap?s?n?n güçlenmesi

Tehditlerimiz • Sa?l?k profesyonelleri (özellikle doktorlar) güçlenen özel sa?l?k sektörüne kayar.(temel prensip) • Özel sa?l?k kurumlar?nda talep artar (sa?l?k hizmetlerinin maliyeti yükselir) • Yurtd???ndan bula??c? Hastal?k yay?labilir. (NDM-1 Hindistan dan yay?ld?) Tbc, Aids’li hastalar gelebilir. • Özel sa?l?k sektörü kendi halk?m?za(GSS) hizmet sunmaktan vazgeçebilir. • Malpraktislere yasal yapt?r?m etkin de?il Riskler)

(Hukuki

• Rakip Ülkelerden gelecek rekabet bask?s?

• Ülkemize Yabanc? Sermaye giri?i

31

SA?LIK TUR?ZM?NDE POL?T?KA ÖNER?S?

32

33

Sa?l?k Turizmi Politikas?n?n Olu?turulmas?nda Temel Prensipler-1 • Halk?m?za sunulan sa?l?k hizmeti aksamamal?, • Hizmet al?c?lar ekonomik ve siyasi aç?dan katma de?eri yüksek bir kitle olmal? ve Ülkemize siyasi ve sosyal aç?s?ndan katk?da bulunmal?, • Kapasite fazlas? bulunan alanlara (Termal ve Ya?l? Turizmi) öncelik verilmeli, • Verilen sa?l?k hizmeti uluslar aras? standartlarda olmal?, • Ekonomik getirisi ve bilgi transferine katk?da bulunmal?, • Sa?l?k hizmetinin sürdürebilirli?ine katk? yapmal?.

34

Sa?l?k Turizmi Politikas?n?n Olu?turulmas?nda Temel Prensipler-2 ? Sa?l?k turizmi sunacak kurumlar?n denetlenmeli ve Planlama yap?lmal?, ? Sa?l?k Turizmi mevzuat çal??malar? yap?lmal?, ? Sa?l?k Turizmi Stratejik eylem plan? haz?rlanmal?, ? Sa?l?k Bakanl??? sa?l?k turizminde koordinatör bakanl?k olmal?, ? Beyin göçü?ünü engellemeli ve hatta tersine çevirmeli ? Hekim ihtiyac? az olan Sa?l?k Turizmi bölümlerine (Termal ve Ya?l? Turizmi) a??rl?k verilmeli. 35

T.C Sa?l?k Bakanl??? Stratejik Eylem Plan?(2010-2014) Hedef 2.9.2 Sa?l?k hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek ? Sektör ve STK’larla sa?l?k turizmi alan?nda i?birli?i yap?lacak, ? Sa?l?k turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sa?lanacak, ? Termal-kapl?ca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt d??? sa?l?k turizmi çal??malar?na destek olunacak, ? Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt d??? sa?l?k turizmi çal??malar?na destek olunacak, ? Hasta kabulünde ve tedavi s?ras?nda ya?anan sorunlar?n en aza indirilmesi için çal??malara devam edilecektir.

Kaynak:S.B Stratejik Eylem Plan? Sayfa 80

36

Stratejik Uygulama Program? Stratejik Amaç 2 ?htiyaç duyulan sa?l?k hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmas?n? sa?lamak Stratejik Hedef 2.9.2 Sa?l?k hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek

Program sorumlusu

Yürütülen Program

2010 (çeyrek)

1

2 3 4

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

Aç?klamalar

•Sektör ve STK’larla sa?l?k turizmi alan?nda i?birli?i yap?lacak, •Sa?l?k turizmini yürüten ve yürütülecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sa?lanacak

Dr.Dursun Sa?l?k AYDIN Turizmine Sa?l?k yönelik mevzuat Turizmi çal??mas? yapmak Koordinatörü

Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

•Sa?l?k turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt d??? toplant?,kongre ve organizasyonlara kat?l?m sa?lanmas? (geli?meler izlenip, bilgi payla??m? yap?lacak)

37

Stratejik Uygulama Program? Stratejik Amaç 2 ?htiyaç duyulan sa?l?k hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmas?n? sa?lamak Stratejik Hedef 2.9.2 Sa?l?k hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek 2 2 2 2 Program sorumlusu Yürütülen Program 0 1 0 20 3 0 4 1 1 1 1

Aç?klamalar • Termal-kapl?ca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt d???-sa?l?k turizmi çal??malar?na destek olunacak •Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt d??? sa?l?k turizmi çal??malar?na destek olunacak

Sa?l?k

Dr.Dursun Turizmi AYDIN sektörüne destek olunmas? Sa?l?k + Turizmi Koordinatörü Sa?l?k Turizminin

•Sa?l?k turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt d??? toplant?,kongre ve organizasyonlara kat?l?m sa?lanmas? (geli?meler izlenip, bilgi payla??m? yap?lacak)

kurumsalla?mas?

Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

38

Stratejik Uygulama Program? Stratejik Amaç 2 ?htiyaç duyulan sa?l?k hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmas?n? sa?lamak Stratejik Hedef 2.9.2 Sa?l?k hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek

Program sorumlusu Yürütülen Program

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

Aç?klamalar • Hasta kabulünde ve tedavi s?ras?nda ya?anan sorunlar?n en aza indirilmesi için çal??malara devam edilecektir.

Sa?l?k turizmi Dr. Dursun hizmetlerini AYDIN uluslar aras? Sa?l?k seviyede Turizmi tutmak Koordinatörü + Sürdürülebilirlik

Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

•Sa?l?k turizmi hizmetinin ülkemizde kurumsalla?mas?n? ve standardize edilmesinin tamamlanmas?

•Sa?l?k turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt d??? toplant?,kongre ve organizasyonlara kat?l?m sa?lanmas? (geli?meler izlenip, bilgi payla??m? yap?lacak)

39

Yol Haritas?

40

Yol Haritas? • Sa?l?k Bakanl???n?n sa?l?k turizmi politika metni olu?turulmal?,

• Sa?l?k turizmi standard? ve mevzuat? haz?rlanmal? ve sektör denetlenebilir olmal?, • Yeti?mi? kalifiyeli eleman için e?itime ve sertifikasyona önem verilmeli • Yabanc? doktor çal??t?r?lmas? yasala?mal?, • Sa?l?k Turizmi konusu sektör,sivil toplum örgütleri ve kamu i?birli?i ile birlikte de?erlendirilmeli ve yönetilmeli, • Sa?l?k Turizmi Stratejik eylem plan? haz?rlanmal?, • Sa?l?k turizmi aç?s?nda Bakanl?k Kurumsal yap?lanmas?n? tamamlamal? ve Birim güçlendirilmeli, •Türkiye ulusal sa?l?k turizmi dan??ma kurulu veya ajans? olu?turulmal?, •?ç ve d?? da Sa?l?k Turizmi Sektöründeki geli?meler takip edilmeli, •Bu alanda yap?lan tüm çal??malar izlenmeli ve raporlanmal?,

41

2011 YILI SA?LIK TUR?ZM?NDE YEN? B?R M?LAT OLMU?TUR: – 2011 y?l?nda sa?l?k turizmi ile birlikte birçok mevzuat de?i?ikli?i yap?lm??t?r. Yurtd???nda

Sa?l?k Turizminin tan?t?m?na te?vik getirilmi?tir. 663 KHK ile Sa?l?k Turizminin yürütülmesi, organize edilmesi Sa?l?k Bakanl???’na verilmi?tir. – 444 47 28 numaral? Uluslar aras? Hasta Yard?m Birimi ülkemize gelen tüm uluslar aras? hastalara yönelik 7/24 saat 4 dilde tercümanl?k destek hizmeti vermektedir. Böylece Türkiye’de, uluslar aras? tüm hastalar Acil Sa?l?k Hatt? (112) ve ?ikayet hatt?n? (184) arayarak her an kendi dillerinde sa?l?k alan?nda konu?up sorunlar?n? anlatabilecekler.

42

43

44

45

46

2010 y?l?nda Dünyada “turizm gelirlerinde” ve “turist var??lar?nda” ilk on ülke

Kaynak: (UNWTO, 2011). 47

? Günümüzde “sa?l?kl?, uzun ve kaliteli ya?am” isteyenler; spor salonlar?, SPA’lar, termal turizm ve sa?l?k merkezlerine daha fazla ilgilidirler (Güne?, 2011: 20). Bu durum; son y?llarda turizmde giderek önem kazanan konulardan birinin de esasen sa?l?k amaçl? yap?lan seyahatler olarak bilinen sa?l?k turizmi olmas?na yol açm??t?r (Selvi, 2008:275). ? Dünya nüfusunun artmas?, ya?am kalitesinin yükselmesi, çe?itli ülkelerde sa?l?k maliyetlerinin artmas? sebebiyle, tedavileri daha ekonomik ve kaliteli i? yapan ülkeler ortaya ç?km?? ve sa?l?k turizmi sektörünün olu?mas?na neden olmu?tur.

48

Sa?l?k Turizmi ? Sa?l?k turizmi bir “turizm ürünü” olarak de?erlendirilmelidir. Sa?l?k turizmine yap?lacak yat?r?mlar toplumun sa?l???n? da etkileyece?i için oldukça önem kazanmaktad?r. ? Sa?l?k turizminin geli?tirilmesi için devlet ve özel sektörün birlikte yürütece?i sa?l?k politikalar?na ihtiyaç duyulmaktad?r. Bu politikalar içinde; sa?l?k turizm hizmetlerinin geli?tirilmesi, organizasyonu, uluslararas? kalite standartlar?, yat?r?mlar, te?vikler, sa?l?k turizmi hizmetlerinin fiyatland?r?lmas?, arac?lara yönelik faaliyetleri, reklam, halkla ili?kiler, sat?? promosyonlar? gibi konular yer almal?d?r.

49

?Sa?l?k Turizmi: seyahat etmek sureti ile ikamet etti?i yerle?imin d???nda konaklayarak sa?l???n? korumay? veya yeniden kazanmay? amaçlayan insanlar?n gerçekle?tirdi?i turizm çe?ididir (Kiremit, 2008: 4).

?Sa?l?k turizmi bu kapsamda tan?mland???nda, en geni? anlam?yla, “kendi ya?ad??? yerden ba?ka yerlere sa?l?k amac? ile seyahat eden insanlar?n olu?turdu?u turizmdir” (?çöz, 2009; 2260).

50

? Sa?l?k turizmi hastalar?n ve hasta ailelerinin rahatl???n? sa?lamak için t?bbi seçenekleri sunmay? hedeflemektedir. Geli?mi? ülkelerdeki e?itim ve refah seviyesinin yüksek olmas?na paralel olarak, sa?l?k hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktad?r. ? Geli?mi? ülkelerde ya?lanan nüfusun sa?l?k ihtiyaçlar? ve sa?l?k giderlerinin pay? her geçen gün artmaktad?r. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri, sosyal güvenlik kurumlar?n? zorlamaktad?r. ? Bu s?k?nt?lar? a?mak için, geli?mi? ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumlar? ve özel sigorta kurulu?lar?, kaliteli t?bbi hizmet sunan ve yak?n mesafede yer alan ülkelerle paket anla?malar yaparak, sa?l?k hizmetlerini dü?ük maliyetli alma çabalar? görülmektedir. 51

Özel bir turizm türü olan sa?l?k turizminin özellikleri ?öyle aç?klanmaktad?r (Yalç?n, 2006: 37); ? Sa?l?k turizmi teknik donan?m ve i? gücü gerektiren bir turizm türüdür. ? Sa?l?k turizminde, hizmeti sunan sa?l?k kurulu?unun uluslararas? standartlara uygun hizmet sunmas? önem ta??maktad?r. ? Hizmet sunan sa?l?k kurulu?unda, ortak yabanc? dili bilen personelin mutlaka olmas? gerekmektedir. ? Hasta ve refakatçileri için farkl? turizm türlerinin geli?tirilmesini destekleyen, katma de?eri yüksek bir turizm türüdür. ? Seçilmi? olan hedef pazara yönelik devlet destekli, farkl? dillerde, tan?t?m ve pazarlama faaliyetleri gerekmektedir..

52

?Hastalar?, kendi ülkeleri d???nda ba?ka bir ülkede sa?l?k hizmeti (sa?l??? geli?tirmeye yönelik hizmetler, tedaviye yönelik hizmetler ya da rehabilitasyon hizmetleri) almaya motive eden etkenler ?öyle s?ralanmaktad?r (Yalç?n, 2006: 26):

53

Ba?ka Ülkelerden sa?l?k Hizmeti Alma Nedenleri ? Hastan?n kendi ülkesinde hizmete ula??m? ba?ka ülkedeki sa?l?k hizmetine ula??m?ndan daha zor olabilmektedir. Örne?in hastan?n kendi ülkesinde sa?l?k hizmeti sat?n alabilmek için daha uzun bir yol gitmesi gerekebilir. ? Nadir hastal?klar için kaliteli sa?l?k bak?m hizmeti, kom?u ülkede daha uygun imkanlarla gerçekle?tirilebilmesi, ? Kendi ya?ad?klar? yerlerde sa?l?k hizmetlerinin çok pahal? olmas?, ? Hasta tatilde ya da i? seyahatindeyken sa?l?k bak?m?na ihtiyaç duyabilmektedir. ? Kendi ya?ad?klar? yerlerde sa?l?k imkanlar?ndan yararlanabilecekleri yeterli sa?l?k kurumlar?n?n olmamas?,

54

?Ya?ad?klar? yerlerdeki sa?l?k kurulu?lar?nda çal??an doktorlar?n mesleki donan?mlar?n tatmin edici olmamas?, ?Çe?itli nedenlerle baz? insanlar ameliyatlar?n?n duyulmas?n?, bilinmesini istemezler ve bu konuda bir gizlilik istemeleri, ?Bir yak?nlar?n?n tedavi gördü?ü ve çok memnun kald??? ve netice olarak tavsiye etti?i bir yeri tercih etmeleri, ?Ba?ka bir ülkeden sa?l?k hizmetinin al?nmas? bekleme süresini k?saltabilir. 55

Sa?l?k Turizmi ve Di?er Disiplinlerle ili?kisi ?Do?rudan insan sa?l???n? öncelemesinden dolay?, sa?l?k turizmi, hem genel turizmin ve hem de t?p ve iktisat gibi bilimlerin birçok araç ve bile?eni ile kar??l?kl? temas halindedir. Bu, asl?nda sa?l?k turizminin daha da geli?mesini sa?layacak bir durum demektir. Ayr?ca, bu etkile?imin boyutlar?na ba?l? olarak, bu turizm sektörü mikro ve makro iktisadi aç?dan s?n?fland?r?labilecek çe?itli özellikler kazanm??t?r (Özkurt, 2007:127).

56

Sa?l?k Turizmi Mikro ?ktisadi Özellikleri: ? Sa?l?k turizmi bir piyasad?r ve liberal iktisad?n ilkeleriyle çal??maya daha e?ilimlidir. Güçlü bir arz ve talebin konusudur. Sa?l???na gerekli özen ve önemi gösteren bireyler bu alanda ciddi bir talep potansiyelini olu?turmaktad?r. Bu durum arz cephesine de ne kadar yat?r?m ve üretim yapaca?? yönünde gerekli sinyali vermektedir. ? Sa?l?k turizmi piyasas?, Türkiye’de oligopolistik bir yap?dan tam rekabetçi bir yap?ya do?ru bir geli?im çizgisindedir. Çünkü bu piyasada hizmet veren çok say?da i?letme ve bu piyasadan hizmet sat?n alan çok say?da mü?teri yer almaya ba?lam??t?r. Hizmetin üretiminde ve pazarlanmas?nda fiyat dü?ü?ü ile kalite art??? gerçekle?tikçe bundan sa?l?k turistlerinin büyük faydalar elde edece?i ortadad?r. 57

Sa?l?k Turizminin Yap?sal Özellikleri ? Sa?l?k turizmi, ba?ka turizm çe?itleriyle kar??la?t?r?lsa da onlarla yer de?i?tiremez; o nedenle ikamesi yoktur. Sa?l?k turizmi sanayisinin anahtar?, onun maliyet etkisi ile turizmin tüm çekiciliklerinin bir bire?imidir ki, bu zaten temel bir pazarlama unsurudur. Sa?l?k turizminin geli?mesinde dü?ük fiyat politikas? oldukça etkilidir. ? Sa?l?k turizmi piyasas?na sunulan ürün ve hizmetler piyasa fiyatlara kar?? oldukça k?r?lgan oldu?u için arz ve talebi de oldukça esnektir.

58

Sa?l?k Turizminin Makro ?ktisadi Özellikleri: ? Sa?l?k turizmi sektörü, hizmetler sektörü ana ba?l??? alt?nda toplanan pek çok alt sektörü (madencilik, otelcilik, lokantac?l?k, vb) beslerken, onlar taraf?ndan da beslenmektedir. Dolay?s?yla sektörel faaliyet alanlar? çe?itlenmekte ve geni?lemektedir. ? Sa?l?k turizmine yönelik yap?lan yat?r?mlar –genellikle- kamusal güvencelere ve özel sektör giri?imlerine dayanmaktad?r. ? Sa?l?k turizminin yayg?nla?mas?, büyük ölçüde çevre temizli?ine ili?kin bilinç ve çabalar?n artt?r?lmas?na ve ayr?ca yeni ?ifal? su yörelerinin ke?fedilmesine ve oralarda yeni termal tesislerin kurulmas?na ba?l?d?r.

59

Tedavi amaçl? sa?l?k turizminin sa?lad??? birtak?m avantajlar a?a??da s?ralanm??t?r (Kostak, 2007:120) ? Fiyat avantaj?; pek çok prosedür, tedavi amaçl? gidilen ülkelerde daha ucuz olmaktad?r. Hatta tedavi maliyetlerine ilave olarak, ula??m, otel rezervasyonu dahil paket uygulamalarda bile hastalar, kendi ülkelerine göre daha dü?ük maliyetlerle kar??la?maktad?rlar. ? Planlama avantaj?; hastalar kendi ülkelerinde, baz? t?bbi müdahaleleri yapt?rabilmek için, birtak?m prosedürleri a?mak, ya da bekleme listelerine girmek zorunda kalmaktad?rlar. ? Buna ilaveten toplumsal bask?lar, inan??lar, örf ve adetler de hastalar aç?s?ndan s?k?nt? yaratmaktad?r. Plastik cerrahi, tüp bebek uygulamalar? bu duruma verilebilecek ilk örneklerdir. ? Tedavi amaçl? turizmde ise dünyan?n de?i?ik medikal turizm destinasyonlar? sayesinde, hastalar tedavi programlar?n? kendi inisiyatifleri dahilinde planlayabilmektedirler. 60

? Tedavi ve tatil ihtiyac?n?n ayn? zamanda kar??lanabilmesi avantaj?; Tedavi hizmetlerinin yan?nda, e?lenme, dinlenme ve rehabilitasyon hizmetlerini de alabilen hastalar için, tedavi amaçl? turizm çok yönlü bir özellik ta??r. Hastalar, destinasyon seçiminde kendi ihtiyaç ve tercihlerini göz önünde bulundurarak seyahatlerini planlama imkan?na sahiptirler. ? Al??veri? yapmak, deniz- güne?-kum eksenli tatil yapmak, yeni tatlar ve yeni yerler ke?fetmek gibi ki?isel tercihler, destinasyon seçiminde etkili olmaktad?r. ? Tedavi s?ras?nda 5 y?ld?zl? hastane hizmeti alabilme avantaj?; altyap?, teknoloji ve t?p profesyonelleri aç?s?ndan üst düzeyde hizmet alabilen hastalar, ayn? zamanda çok konforlu ve 5 y?ld?zl? otelcilik hizmeti verebilen son derece lüks hastanelerde tedavi olabilme imkan?na da sahip olabilmektedirler.

61

Dezavantajlar? ise; ?Tedavi hizmeti talep edenler aç?s?ndan, tedavi amaçl? sa?l?k turizminin pek çok avantaj? oldu?u gibi bir tak?m dezavantajlar? da mevcuttur. ? Dünyan?n farkl? ülkelerine gitmek ayn? zamanda hasta haklar?, hukuk düzenlemeler, ülkeler aras? sosyal güvenlik antla?malar? gibi konularda farkl? uygulamalarla kar??la?mak anlam?na gelmektedir. ? Bu durum, gidilecek destinasyon hakk?nda kapsaml? bir ara?t?rma yapmak gereklili?ini vurgulamak aç?s?ndan önemlidir.

62

?Ayr?ca; turizm sektörüne farkl? ve alternatif bir ürün sunarak farkl? pazarlara girmek, farkl? bir istihdam alan? yaratmak, mevsimsellik özelli?inin olmamas? ve bölgesel yo?unla?maya bir çözüm olmas?, otel i?letmelerinin %100 doluluk oranlar?yla tam kapasite çal??mas? ve ülke imaj?na katk?s? sa?l?k turizmin di?er avantajlar? aras?nda s?ralanabilir.

63

? Sa?l?k turizmi, dünyada 100 milyar dolarl?k bir hacimle önde gelen alternatif turizm çe?itlerinden biridir. Sa?l?k hizmetlerinin standartlar?n?n geli?mesi ve çe?itlenmesi, sa?l?k sektörü ve sistemindeki sorunlarla daha kaliteli ve dü?ük maliyetli alternatif sa?l?k hizmeti aray??lar?, sa?l?k turizmine yönelik seyahatleri de artt?rmaktad?r. ? Dünyada sa?l?k turizmi; medikal turizm, termal turizm, ya?l? bak?m? ve engelli turizmi gibi alanlarda çe?itlenirken ? Türkiye’de sa?l?k turizmi, uzunca bir süre termal turizm ile s?n?rl? kalm??t?r. Ancak son y?llarda Türkiye’de de medikal turizm alan?nda önemli geli?meler ya?anmaktad?r. 64

?Ki?ilerin sa?l??a ula?ma yollar?n? di?er ülkelerde aramas? sa?l?k turizmini ortaya ç?karm??t?r. ?“Sa?l?k turizmi literatürü sa?l?k amaçl? seyahatleri üç ba?l?k alt?nda toplamaktad?r” (Ayd?n ve di?erleri; 2011:19). ?Termal ve spa-wellness turizmi, ??leri ya? ve engelli turizmi, ?Medikal turizm.

65

Termal ve spa-wellness turizmi ? Termal turizm, sa?l?k turizmi içerisinde de?erlendirilen, içeriklerinde erimi? mineral bulunan maden sular?n?n dinlenme, zindele?me, tedavi vb. amaçlar?na dönük olarak kullan?m?ndan do?an bir dizi ili?kiden kaynaklanmaktad?r. ?nsanlar?n yüzy?llard?r çe?itli rahats?zl?klar?n? gidermek için termal su kaynaklar?ndan yararlanma dü?üncesi gelenek haline gelmi? olup, bugün daha ça?da? ve t?bben uygun ortamlarda sürdürülen bu gelenek milyonlarca insan? sa?l?k turizmi bak?m?ndan ilgilendirmektedir (Çavu?, 1994: 50).

66

?Termal Turizm, mineralize termal sular ile çamurlar?n, kayna??n yöresindeki çevre ve iklim faktörleri birle?iminde, insan sa?l???na olumlu katk? sa?lamak üzere, uzman hekim denetim ve program?nda; fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamalar? için yap?lan turizm hareketidir (Turizm Bakanl???, 1993: 13).

67

?Kapl?ca Turizmi kendi içinde, dinlenme amaçl? kapl?ca turizmi ve tedavi amaçl? kapl?ca turizmi olmak üzere ikiye ayr?lmaktad?r (Sa?l?k Turizmi Rehberi, 2009:18):

68

? Dinlenme Amaçl? Kapl?ca Turizmi: Turistlerin bir k?sm? (özellikle ya?l? kesimi) ülkemizin do?al güzellikleri ve jeotermal kaynaklar?ndan dinlenme amaçl? faydalanmalar?n? kapsar. Burada kapl?can?n bulundu?u tabiat, jeotermalin kalitesi ve lüks ortam? çok önem arz edecektir. As?l amaç dinlenme ve e?lence, ikinci amaç ise rahatlama ve iyilik halini elde etmedir. Küçük çapl? otelcilik hizmeti veren kapl?calar bu kapsamda de?erlendirilmezler. ? Tedavi Amaçl? Kapl?ca Turizmi: Ülkesinde tabipler taraf?ndan te?hisi ve endikasyonu konmu? hastal?klar?n tedavisi için ülkemize kapl?calardan faydalanarak tedavi ve iyile?me amac?yla gelen turistleri kapsar.

69

? Türkiye jeotermal kaynak zenginli?i ve potansiyeli aç?s?ndan Dünyada ilk yedi ülke aras?nda yer almakta olup, Avrupa’da birinci s?radad?r. Ülkemizin termal sular?, hem debi ve s?cakl?klar? hem de çe?itli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler ta??maktad?r. ? Termal sular?m?z do?al ç?k??l? ve bol su verimli, eriyik maden de?eri yüksek, kükürt, radon ve tuz bak?m?ndan zengindir. Ülkemiz s?cakl?klar? 20 ºC’nin üzerinde debileri ise 2–500 lt/sn aras?nda de?i?ebilen 1500’den fazla kayna?a sahip bulunmaktad?r.

70

?Ülkemizde 46 ilde 190 civar?nda kapl?ca tesisi bulunmaktad?r. Kültür ve Turizm Bakanl???ndan termal amac?na yönelik olarak (Sa?l?k Bakanl???nca kür merkezi uygun görülen) turizm yat?r?m belgesi alm?? 10 tesisin yatak say?s? 2.461, turizm i?letme belgesi alm?? 30 tesisin yatak say?s? ise 8.562’dir. Yakla??k olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis ise yerel idare taraf?ndan belgelendirilmi?tir. (www.kultur.gov.tr).

71

??nsanlar?n tarihin ilk ça?lar?ndan beri sa?l?k amac?yla özellikle termal sular?n bulunduklar? yerlere gittikleri bilinmektedir. Önemli bir jeotermal ku?ak üzerinde yer alan Türkiye, kaynak zenginli?i ve potansiyeli aç?s?ndan dünyada ilk yedi ülke aras?nda yer almaktad?r. S?cakl?klar? 20°C -110°C aras?nda, debileri ise 2-500 l/sn aras?nda de?i?ebilen 1000’in üzerinde kaynak bulunmaktad?r. Bu kaynaklardan 200’ünün üzerinde termal merkez olu?turulmu?tur (Tengilimo?lu, 2005:90). 72

Türkiye’de uygulanan termal turizm uygulamalar? ?u ?ekilde s?ralanabilir (Sa?l?k Turizmi Rehberi, 2009;6): ? Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aral?klarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. ? Kapl?ca Tedavisi: Toprak, yer alt? ve deniz kaynakl? mineralli sular, gazlar, peliodler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi do?al tedavi unsurlar?n?n yöredeki iklim olanaklar? ve gerekli görülen diger tedaviler ile birlikte kür tarz?nda uyguland??? bir tedavi sistemidir. ? Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi dogal tedavi unsurlar?n?n banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarz?nda tedavi amaçl? kullan?lmas?d?r.

73

? ?nhalasyon Uygulamalar?: Termomineral su zerrecikleri ile yap?lan soluma uygulamalar?d?r. ? ?çme Kürleri: Mineral sular ile kapl?calarda ya da ya?an?lan yerlerde yap?lan içme kürleridir. ? Peloidterapi: Dogal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu olusan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir Balneoterapi yöntemi olarak kullan?lmas? olarak bilinmektedir. ? Klimaterapi: Hava s?cakl???, nem, rüzgar ?iddeti ve h?z?, güne? ?s?n?m? ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik ve dozla?m?? kür tarz?nda uygulanmas?d?r. ? Medikal Tedavi: Kapl?ca Tedavisi s?ras?nda hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavi yöntemidir. 74

? Talassoterapi: Termomineral sular ile yap?lan y?kama, du? ve dökme gibi uygulamalard?r. Ayr?ca, her birey için özel olarak düzenlenen ve ideal olarak amaca uygun in?a edilmi? havuzlarda gerçekle?tirilen, sinir-kas-iskelet sistemiyle ilgili fonksiyonlar? geli?tirme-iyile?tirme amaçl? bir havuz tedavi program? olarak da tan?mlanmaktad?r. ? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Kapl?ca tedavisinde kullan?lan elektroterapi, egzersiz tedavileri, masaj ve di?er yöntemlerdir. ? Destek Uygulamalar: Sa?l?k e?itimi, diyet uygulamalar?, günlük ya?am aktivitelerinin düzenlenmesi, davran?? de?i?ikli?i e?itimleri ve psikolojik destek yöntemleridir. 75

?Termal turizmin sa?lad??? en önemli avantaj; turizmin mevsimsellik özelli?ini ortadan kald?rmas?, turistik aç?dan geli?me potansiyeline sahip bölgeler için f?rsat yaratmas?, konaklama i?letmelerinde yüksek doluluk oranlar? sa?lamas?, istihdam yaratmas?, turizmin çe?itlendirilerek farkl? hedef pazarlara girilebilmesidir.

76

SPA Turizmi ?SPA terimi; Latince “Salus Per Aquam” teriminin ba? harflerinden olu?ur ve “Su ile gelen iyilik/sa?l?k” anlam?na gelir. Wellness kelimesi ise; ak?l ve vücut sa?l?nda zindeli?i ifade eder. SPA terimi; 19. yüzy?l?n ilk baslar?ndan itibaren suyun tedavi amac?yla farkl? ?ekillerde kullan?lmas?yla gelen sa?l??? ifade eder. Welness turizmi kapsam?nda ise; her türlü masaj, cilt bak?m?, çamur banyosu, yosun tedavileri, talassoterapi (Termomineral sular ile yap?lan y?kama, du? ve dökme gibi uygulamalard?r) girmektedir. 77

?Denizden yararlan?larak insanlar?n kendilerini ruhsal ve bedensel olarak daha sa?l?kl? hissetmeleri yüzy?llar öncesine dayanmaktad?r. Dünyada ve Türkiye’de “spa&wellness” merkezleri uluslararas? standartlardaki otel zincirlerinde bulunmaktad?r. Son y?llarda oldukça popüler olan “spa&wellness turizmi”ne yönelik Türkiye’deki otel i?letmeleri de modern donan?ml? ve hizmet kalitesi yüksek yat?r?mlarla dikkat çekmektedirler.

78

SPA’lar Uluslararas? SPA Birli?ince yedi kategoriye ayr?lmaktad?r (Sa?l?k Turizmi Rehberi, 2009; 75,76): ? Kulüp Spa: Fitness gibi sa?l?k hizmetlerini sunan kulüplerdir. Ayr?ca günlük kullan?ma dayal? Spa hizmetleri de sunulmaktad?r. ? Kruvaziyer Spa: Bir kruvaziyer gemide wellness hizmetleri yan?nda Spa menüsü de bulunan kulüpler olup profesyonel tedaviler, ki?isel idman çal??malar? ve salon hizmetleri alakart seklinde sunulmaktad?r. ? Günlük Spa: En yayg?n Spa türü olup hizmetlerinin profesyonelce yönetilen günlük Spa hizmetleri sunulmaktad?r. ? Destinasyon Spa: Fiziksel sa?l?k ve e?itim amaçl? profesyonelce yönetilen hizmet programlar? ile yerinde konaklama yap?lmas? yoluyla yasam seklinin geli?imi ve sa?l???n art?r?lmas?na yönelik hizmetler sunulmaktad?r. 79

? Medispa (T?bbi Spa): Amac? öncelikle geni? kapsaml? sa?l?k ve wellness bak?mlar?n?, geleneksel Spa hizmetleri ve tamamlay?c? tedavilerin bütünle?tirildi?i bir ortamda sa?lamak olup t?bbi Spa profesyonelleri taraf?ndan verilen uygulamalar? da kapsar. ? Mineral Kapl?ca Spa: Kayna??ndan al?narak kullan?lan do?al mineral, termal veya deniz suyu ile yap?lan wellnes–spa hizmetlerini ve hidroterapi uygulamalar?n? kapsar. ? Resort Otel Spa: Bir tatil yeri veya otel içinde yerle?ik ?ekilde profesyonelce yönetilen spa hizmetlerinin, sa?l?k ve iyile?tirme ünitelerinde spa mutfa?? mönü seçeneklerinin günlük veya daha uzun süreli sunulmas? olup wellnes ve fitness hizmetlerinin de sunulmas?n? kapsar.

80

?leri ya? ve engelli turizmi ? Son yüzy?la kadar ya?lanma konusu bilimsel bir ilgi oda?? de?ilken 21. Yüzy?lla birlikte ya?l? popülasyonunun genel nüfus içindeki pay?, önemli sa?l?k konular?ndan birisi haline gelmi?tir. Daha önceleri birçok insan zaten uzun y?llar ya?amadan genç ya?ta ölmekteyken, antibiyotiklerin ve a??n?n bulunmas? gibi 20. Yüzy?ldaki geli?melerle birlikte, özellikle orta-üst tabakadaki insanlar?n atalar?na göre daha iyi ya?am ko?ullar?na ula?mas?, uzun ya?ama dü?üncesini de uyand?rm??t?r. ? Bu geli?meler popülasyonun çok daha uzun bir ya?am süresine atlamas?na neden olmu?tur. Bu büyük s?çrama, mevcut ya?lanma konusunu ve bu dönemdeki ya?am kalitesini büyük bir ilgi oda?? haline getirmi?tir. 81

?Son dönemde sa?l?k turizminde ya?l?lar?n bak?m? ile ilgili kurulan tesisler ve bu amaçl? seyahatler de sa?l?k turizminin yeni bir türü olarak turizm faaliyetlerinde yerini almaya ba?lam??t?r.(Ayd?n ve Y?lmaz; 2010: 16) ?Dünya Sa?l?k Örgütüne göre ya?l?l?k kronolojik olarak 65 ya? ve üzeridir. Bir ülkede nüfusun ya?lanmas?, 65 ya? ve üzerindeki ki?ilerin toplam?n?n bütün nüfusa oran?n?n artmas? demektir. (Özdemir, 2011)

82

? Dünyada 60 ya? ve üzeri insan nüfusu, ? 2000 y?l?nda 605 milyon, ? 2050 y?l?nda ise 2 milyar tahmin edilmektedir. ? 2050 y?l?nda ilk defa 0-14 çocukluk ya? grubu ile 60 ya? üzeri ya? grubu e?itlenmi? olacakt?r. ? 60 ya? üzeri nüfus dünya nüfusunun %10’unu olu?tururken, 2050’de %22’ sini olu?turacakt?r. Çok geli?mi? ülkelerde ise %33’e kadar ç?kacakt?r. Zaman içinde ya? gruplar?nda cinsiyete göre de da??l?mda de?i?iklik olacakt?r. ? 2000 y?l?nda 60 ya? üzeri erkek/kad?n oran? 81/100 iken, 2050’de 53/100’e gerileyecektir. ?leri ya? nüfus da??l?m? erkekler aleyhine bozulacakt?r. (Özdemir, 2011) 83

Ya? Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus – Türkiye 2009

84

Sa?l?kl? Ya?lanma (Antiaging) ? Ya?am beklentisinin giderek artmas?, ya?anan sa?l?kl? y?llar?n süre ve kalitesinin nas?l artt?r?labilece?i sorusunu gündeme getirmi?tir. Bu konuda özellikle geli?mi? ülkeler ad?mlar atmakta ve sa?l?kl? ya?lanman?n sa?lanmas? için politikalar geli?tirmektedirler. ? Sa?l?kl? ya?lanma, sa?l???n ve fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik halinin; ba??ms?z ya?ayabilme yetisinin; ya?am kalitesinin korunmas? ve daha iyi hale getirilmesi; ayr?ca ya?am süreçleri aras?nda ba?ar?l? geçi?lerin sa?lanmas? için imkânlar?n ömür boyu optimize edilmesi olarak tan?mlanmaktad?r.

85

?Ya?lanma süreci dikkate al?narak, sa?l?kl? ya?lanmak için Khan ve Rowe modeli önerilebilir: Bu modelde üç temel noktaya vurgu yap?lmaktad?r: ? ? ?

Hastal?k ve sakatl?klardan korunma. Topluma kat?lma. Yüksek fiziksel ve zihinsel etkinlik.

86

Antiaging T?p ?Anti-aging t?p çok disiplinli bir bilim dal? ve uygulamal? t?p alan?d?r. Ya?lanman?n alt?nda yatan nedenleri ve ya? ile ilintili hastal?klar? tedavi eder. Buradaki amaç genç ya? özelliklerine sahip sa?l?kl? ömrü geli?tirmektir. Tamamlay?c? ve alternatif t?p disiplinleri, hasta için mümkün olan en uygun sonuca ula?mak için bütüncül bir yakla??mla kullan?l?r. Hastaya sadece bir hastal??? olan herhangi biri olarak de?il bir bütün olarak bakmak holistik (bütünsel) disiplindir.

87

Antiaging Tedavi ve Uygulamalar? ? Alternatif ve tamamlay?c? t?p özellikle antiaging tedavi, a?r? ve kanser gibi baz? hastal?klar?n tedavisinde s?kl?kla uygulanmaktad?r. ? Temel olarak 5 grupta incelenir. ? Birinci grupta alternatif medikal sistemler (homeopati, ayurveda, naturopatik t?p…), ? ikinci grupta ruh vücut ili?kileri (meditasyon, dua, mental iyile?me, hipnoz…), ? üçüncü grupta biyolojik terapiler (herbal ürünler, ginseng, ginko, vitaminler, köpekbal??? k?k?rda??…), ? dördüncü grupta biyolojik terapiler (?iropiraksi, osteopatik manupilasyon, akupunktur) ve ? be?inci grupta enerji tedavileri (magnetik tedavi, reiki) yer al?r.

88

Genel olarak antiaging tedavi ve uygulamalar? a?a??daki ba?l?klar alt?nda incelenebilir: ? Antioksidanlar: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Beta Karoten ? Hormon Replasman Tedavisi ? Masaj / Kiropraktik ? Egzersiz ? Akupunktur ? Nutrasötikler ? Homeopati ? Aromaterapi ? Ayurveda ? Yoga, Meditasyon ? Hipnoz 89

Ya?l? Bak?m? ? Tüm toplumlar?n giderek ya?lanmas?, ya?l? bak?m?na önemli bir halk sa?l??? sorunu olarak gündeme getirmektedir. Ya?lanman?n getirdi?i fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal sorunlar; sadece ya?l? bireyi de?il tüm ailenin sa?l?k düzeyini ve ya?am kalitesini etkiler. Kurumsal bak?ma ihtiyaç duymadan ya da birine ba??ml? olmadan ya?l?n?n ya?am?n? sürdürmesi, istenilen bir durumdur. Ancak, 65 ya??n üzerindeki bireylerin giyinme, yemek yeme, tuvalet kullanma gibi günlük ya?am aktivitelerinden en az bir ya da bir kaç?n? yerine getirmede zorland?klar?, 75 ya??n üzerinde ise, hastal?k ve sakatl?k görülme s?kl???n?n artt???, bu nedenle de ya?l?n?n, ilerleyen y?llarda bir ?ekilde bak?m almaya gereksinim duydu?u bilinmektedir. 90

Ya?l?lar için verilecek hizmetin temel amaçlar? ?öyle özetlenebilir ; ? Kendi evlerinde olabildi?ince uzun bir süre ba??ms?z, rahat ve huzurlu bir ?ekilde ya?amalar?n? sa?lamak. ? Ya?l?l?k, evsizlik, bak?m gereksinimi gibi durumlarda uyum sa?layabilecekleri alternatif yerle?im olanaklar? sa?lamak. ? Fiziksel ya da mental hastal?k nedeni ile gereksinim duyulan durumlarda uygun hastane ko?ullar?n? sa?lamak.

91

Ya?l? Bak?m Evlerinde Olmas? Gereken Özellikler ? Bak?m evlerinde ya?ayan ya?l? bireylerin fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel potansiyellerini en iyi biçimde de?erlendirebilmeleri sa?lanmal?d?r. ? Ya?l?lar?n temel gereksinimleri ve ki?isel sa?l?klar? en iyi biçimde sa?lanmal?d?r. ? Ya?l?lar?n mahremiyetlerine, öz sayg?lar?na, yeteneklerine ve duyarl?l?klar?na de?er verilmelidir. ? Ya?l?lar?n ki?iliklerine, özgür iradelerine, özerkliklerine ve risk almaseçim yapma haklar?na sayg? gösterilmelidir. ? Ortam, onlar?n kafalar?n? kar??t?rmayacak biçimde düzenlenmelidir. ? Ya?l?lar?n birbirleriyle ve kurum çal??anlar? ile ili?kileri, sosyal ba?lar?, ilgileri, faaliyetleri yak?ndan izlenmeli ve mümkün olan en iyi niteli?e kavu?turulmal?d?r.

92

? ?leri ya? ve ya?l?lar?n toplum içerisindeki mutlak say? ve oranlar?n?n art??? yaln?z Türkiye ile s?n?rl? bulunmamakta; özellikle geli?mi? Avrupa ve ABD gibi ülkelerde % 20’lere varan ya?l? popülâsyonlar? söz konusu olmaktad?r. Buna ayr?ca Ortado?u, Balkan ve di?er kom?u ülkelerde bulunan milyonlarca ya?l?y? ilave edecek olursa ülkemizin önünde sa?l?k turizmi aç?s?ndan çok ciddi bir potansiyelin durdu?unu görürüz. ? Türkiye’deki engellilerin toplam nüfusa oran? ise % 12 civar?nda. Bir di?er ifadeyle ülkemizde 9 milyon civar?nda engelli ve özürlü insan bulunmaktad?r (Ayd?n ve Y?lmaz; 2010: 18).

93

Baz? ülkelerdeki engelli oran?

Ülke

Toplam Nüfus

Engelli Oran?

Engelli Say?s?

Türkiye

73.722.000

% 12

8.846.640

?ngiltere

61.838.154

% 13

8.038.960

Avusturya

8.364.095

% 20,9

1.748.095

?sveç

9.302.123

% 12,1

1.125.556

Norveç

4.827.038

% 17

820.596

Kaynak: Ayd?n ve Y?lmaz; 2010: 18 94

Engelli Turizmi

95

?Yukar?daki ?ekilden de anla??laca?? üzere engelli ve özürlüler toplum içerisinde ciddi oran ve say?lara eri?mi? bulunmakta olup bunlar?nda di?er toplum kesitleri gibi seyahat etme, gezme, e?lenme ve tedavi görme ihtiyaçlar?n?n oldu?u gerçe?inden hareket edersek ülkemiz için gerek Avrupa’da gerekse Ortado?u, Balkan ve di?er kom?u ülkelerde büyük bir sa?l?k turisti potansiyelinin bulundu?unu görürüz (Ayd?n ve Y?lmaz; 2010: 18).

96

Medikal Turizm ? “Medikal turizm ya da t?p turizmi, insanlar?n kendi ülkelerindeki yüksek tedavi giderleri nedeniyle yabanc? ve genelde uzak ülkelere giderek bu ülkelerdeki dü?ük tedavi giderleri nedeni ile t?bbi tedavi ya da operasyonlar? bu ülkelerde gerçekle?tirmeleri ile olu?an turizm hareketleri olarak tan?mlanmaktad?r” (?çöz,2009:2262). ? “Medikal turizm insanlar?n uzun mesafedeki ülkelere, t?bbi bir tedavi alabilmek için seyahat etmesini (belki bunun yan? s?ra bir de tatil yapmas?n?) ifade eden bir kavramd?r” (Ayd?n ve di?erleri; 2011:20).

97

?Medikal turizmin yeni e?ilimi geleneksel modelden farkl?d?r. Geleneksel modelde hastalar daha iyi ve kaliteli tedavi almak için az geli?mi? ülkelerden daha geli?mi? ülkelere seyahat etmekteydi. Yeni medikal turizm modelinde ise az geli?mi? ülkelerden geli?mi? ülkelere seyahat edildi?i gibi tam tersi olarak geli?mi? ülkelerden az geli?mi? ülkelere de seyahat edilmektedir (Gill ve Singh; 2011:1).

98

Medikal turizmin geçmi?i, günümüz ve gelece?ine bakt???m?zda ?öyle bir tablo kar??m?za ç?kmaktad?r (Jagyasi; 2010: 9). MÖ 4200

Bu y?llarda banyolar?n ve termal kaynaklar?n oldu?u tap?naklar 20. Yüzy?l bulunmaktad?r. Sümerler ilk kez bu ça?daki tap?naklara ev sahipli?i yapm??t?r.

MÖ 2000

Bu ça?da in?alar mineral yönünden zengin sular?n içilmesi için bronz kaplar yapm??lard?r. Bu sular?n içilmesi tedavide tercih edilen bir yöntem olmu?tur.

MÖ 1500

Yunanl?lar ?ifa tanr?s?n?n onuruna Asclepla Tap?na??n? ta?lar?n? 21. Yüzy?l in?a etmi?lerdir. Buraya birçok hasta ?ifa bulabilmek için gelmi?tir.

MÖ 300

Yunanl?lar medikal hizmetleri geli?tirmi?lerdir. Saronik Körfezindeki küçük bir yerle?imde bulunan Epidaurus tap?nak, Mevcut egzersiz alan? banyo, buhar banyosu, iyile?tirmeye yönelik Endüstri tar?m gibi imkanlar? içermektedir.

12.-13. Yüzy?llar

Japonlar?n s?cak mineral kaynaklar? sava?ç?lar taraf?ndan mucizevi oldu?una inan?ld???ndan ilgi çekmi?tir. Ayr?ca M?s?r hastaneleri de turistlerin ilgisini çekmektedir. Yak?n Gelecek

14.-15. Yüzy?llar

“Salude Per Aqua” (SPA) Fransa’daki Ville d’Eaux’daki demir yönünden zengin kaynak suyu için kullan?lm??t?r. SPA dünya çap?nda ilgi görmü?tür.

18.-19. Yüzy?llar

Bu dönemde karaci?er rahats?zl?klar?, tüberküloz, gut ve bron?it Küresel yayg?n hastal?klard?r. Sanatoryumlar hastanelerin ilkelleridir ve Sa?l?k Hizmeti birçok insan tedavi ve rahatlama için buralara gelmi?lerdir.

Küba göz cerrahisinde, Orta Amerika di? tedavilerinde, Tayland plastik cerrahide popülerlik kazanm??t?r. Birçok ülke ruhsal tedavilerin ve alternatif t?bb?n uyguland??? sa?l?k servisleri geli?tirmi?leridir.

Teknolojinin art?k önemli bir k?s?tlama olmamas?yla t?pta uzmanla?arak uluslararas? hastalar? kabul etmede rekabet ba?lam??t?r ve bu modern medikal turizmin do?u?udur. 50’den fazla ülke sa?l?k turizminin parças?d?r. Bunlar aras?nda Asya, Latin Amerika, Orta Do?u ve Afrika önemli bir konuma gelmi?tir. Rekabet maliyet, kalite, bak?m ve turizm aktiviteleri temellidir.

Medikal turizmin ülkeler ve bölgeler aras?nda büyük avantajlar?n?n olmas? beklenmektedir. Ülkeler aras? geziler önemli miktarda tasarruf sa?layacak, sa?l?k hizmeti kalitesi önemli bir ölçüt olacakt?r.

Yaln?zca hastalar de?il, doktorlar, hastaneler, tamamlay?c? sa?l?k hizmetleri ve bilgi s?n?rlar? a?acakt?r.

99

Medikal Turizm Nedenleri ? Yüksek maliyetler, uzun bekleme süreleri veya daha kaliteli hizmet gibi konular tedaviye eri?imi ulusal s?n?rlar d???nda aramaya yönlendirebilir. ? McKinsey & Company taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre (Tilman ve di?erleri; 2008: 3-4) tedavi amaçl? seyahat edenlerin % 40’? en iyi teknolojiyi tercih etmektedir. Bu ki?iler dünyadaki yüksek kalitedeki t?bbi tedaviyi ara?t?rmakta, tedavinin maliyetine ve ülkenin yak?nl???na ise daha az dikkat etmektedir. Benzer ço?u hasta bu nedenle Amerika Birle?ik Devletleri’ ne gitmektedir.

100

? Tedavi amaçl? seyahat edenlerin ikinci en büyük bölümünü olu?turan % 32’lik grup daha iyi bir tedavi için genellikle kendi ülkelerinden daha geli?mi? olan ba?ka ülkelere gitmeyi tercih etmektedir. ? Bu hastalar genellikle tedavi için ülke seçerken tedavi ile uzakl?k, maliyet veya kültür uyu?mazl?klar? aras?nda bir mukayese yaparlar. Bu ki?ilerin baz?lar? maliyetleri umursamaz baz?lar? ise daha az maliyetle daha yüksek kalitede hizmet almay? isterler.

101

? Üçüncü en büyük grubu olu?turan ki?iler, kendi ülkelerindeki ortopedi, genel cerrahi veya kardiyoloji gibi tedavilerdeki uzun bekleme sürelerinden kaçarak daha çabuk tedaviye ula?may? tercih ederler. ? Tedavi amaçl? yurt d???na giden hastalar?n sadece %9’u t?bbi tedaviyi daha az maliyetle almak için ba?ka ülkelere gitmeyi tercih ederler. Bu grup en büyük büyüme potansiyeline sahiptir. Dünyada t?bbi prosedürlerin çok çe?itli fiyatlarla sunulmas? ile hastalar önemli bir tasarruf sa?layabilir.

102

Jagyasi’ nin sa?l?k endüstrisi alan?nda 2010 Temmuz ay?nda yürütmü? oldu?u çal??maya göre hastalar?n yurt d???nda sa?l?k hizmeti almalar?n?n 4 önemli sebebi ?öyle s?ralanmaktad?r: ?Tedavinin kendi ülkelerinde daha pahal? olmas?, ?Ülkelerinde tedaviye eri?menin zor olmas? (uzun bekleme listeleri gibi), ?Ülkelerindekinden daha kaliteli hizmet aray???, ?Ya?ad?klar? ülkenin gerekli tedavi / bak?m imkân?n?n olmamas?.

103

Ayn? çal??mada Dr. Jagyasi iyi bir medikal turizm seçene?inin en önemli üç özelli?ini ?öyle s?ralamaktad?r: ?Hizmet standard? ve kalitesi; ?Hizmet verene eri?ebilme; ?Teknoloji, tesisler ve uzmanla?ma.

104

?Tüm bu tedavilere bak?ld???nda tamam?n?n akut veya hayat? tehdit edecek nitelikte olmad?klar? ve baz?lar?n?n ise genel sa?l?k tedavileri içinde daha marjinal olduklar? görülmektedir. Kozmetik cerrahi gibi baz? tedaviler sa?l?k sigortalar?yla kar??lanmayabilir.

105

Baz? ülkelerdeki tedavi ücretleri

Kaynak : Lunt ve di?erleri; 2011:12 106

?Medikal turistler dünyan?n popüler turistik yerlerinden birinde kalman?n tad?n? ya?arken ayn? zamanda tedavi olma avantaj?n? elde edebilirler. T?bbi uygulamalar sadece plastik cerrahi ve di? operasyonlar? gibi elektif cerrahileri de?il, uzmanl?k, bilgi ve teknoloji gerektiren daha kompleks cerrahileri de kapsamaktad?r. Check-up ve sa?l?k taramas? olan koruyucu sa?l?k hizmetlerinin de medikal turizm kapsam?nda kald??? dü?ünülmektedir.

107

Medikal Turizm Bölgeleri ?Genel cerrahi, kanser tedavisi, kök hücre tedavisi, di? implant?, yüz implant? ve liposuction gibi tedavilere yüksek kalitede ve daha az maliyetle ula?mak için günümüzde daha fazla seyahat edilmektedir. Hem geli?mi? hem de geli?mekte olan ülkeler bu yeni sektörde ya?anan agresif rekabette ayakta kalmak için yat?r?mlar?n? art?rmaktad?r (Gill ve Singh; 2011:1).

108

?Asya’daki ülkeler özellikle ortopedi ve kardiyak cerrahide popülerlik kazanm??t?r. Medikal turizm konusunda altyap?s?n? iyi kurmu? olan Hindistan, Singapur ve Tayland büyük ve modern t?bbi olanaklara sahip sa?l?k kurulu?lar? ve karma??k prosedürleri yerine getirebilen iyi e?itimli doktorlar? ile çok say?da hastay? ülkelerine çekmekte; bu hizmetten iyi bir gelir elde etmektedir (Horowitz ve Rosensweig; 2007:26).

109

? Bu turizm sektörü dünya ekonomilerinin birço?una önemli bir katk? yapmaktad?r. Medikal turizm endüstrisi dünya çap?nda y?lda yakla??k 60 milyar ABD Dolar? olu?turmakta ve sadece Malezya, Tayland, Singapur ve Hindistan’?n 2012 y?l? itibariyle 4.4 milyar ABD Dolar?’ ndan daha fazlas?na sahip olaca??, Hindistan’?n medikal turizm ticaretinin 2012 y?l?nda 2 milyar ABD Dolar? de?erinde olaca?? tahmin edilmektedir. ? Singapur y?lda bir milyon yabanc? hastay? ülkesine çekerek bu sektörün, gayri safi yurtiçi has?las?na (GSY?H) 1.6 milyar ABD Dolardan daha fazla katk? yapmas?n? umut etmektedir. Birçok üçüncü dünya ülkelerinde alt?n madeni olarak görülen medikal turizm sektöründe rekabet giderek artmaktad?r (Heung ve di?erleri;2010:996).

110

? Orta ve Güney Amerika ülkelerinden baz?lar? kozmetik, obezite ve plastik cerrahi konusunda büyük tan?n?rl??a sahip haline gelmi?lerdir. Hindistan, Singapur ve Tayland kalp damar cerrahisi ve ortopedik cerrahi konular?yla öne ç?kmakta. Hindistan’daki fiyatlar?n di?er rakiplerine nazaran daha dü?ük olmas? ülkeyi sa?l?k turistinin gözünde daha cazip hale getirmektedir. ? Di?er yandan sa?l?k alan?nda oldukça ileri düzeyde olan Belçika, Kanada, Almanya, ?srail ve ?talya’da karma??k ameliyat ve di?er ileri sa?l?k hizmetleriyle öne ç?kmaktad?r.

111

Y?ll?k hasta say?s? ve buna ba?l? olarak elde edilen gelir aç?s?ndan ülkeler ?u ?ekilde s?ralamas? yap?lmaktad?r: 1. Hindistan

11. Polonya

21.Küba

31. Fas

2. Tayland

12. Suudi Arabistan

22. Fransa

32. Yeni Zelanda

3. Singapur

13. ?sviçre

23. Panama

33. Güney Kore

4. ABD

14. Arjantin

24. Filipinler

34. Tayvan

5. Malezya

15. Birle?ik Arap Emirlikleri

25. Belçika

35. Tunus

6. Almanya

16. Türkiye

26. Karayipler

7. Meksika

17. Çin

27. Macaristan

8. Güney Afrika

18. ?spanya

28. ?srail

9. Brezilya

19. ?ngiltere

29. Japonya

10. Kosta Ricabr

View more...

Comments

Similar documents:

Copyright © 2018 PDFShare Inc.